Privacybeleid NEXTdriver

Jouw werkgever Albert Heijn, gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

NEXTdriver is een Service van SD-Insights B.V. en met deze leverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van de persoonsgegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Albert Heijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2021.

Waarom gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw rijgedrag te analyseren;

 • Om je te kunnen coachen met betrekking tot jouw rijgedrag.

De teamleiders volgen alleen in grote lijnen de voortgang en zien niet jouw persoonlijke rijgedrag. De directe coaching is geheel in handen van NEXTdriver coaches. Jouw persoonlijke gegevens zijn daarmee ook alleen voor jezelf in te zien en voor de coaches van NEXTdriver. Alleen in het geval van aanhoudend gevaarlijk rijgedrag waarbij er geen contact is met de coach, zal de teamleider geïnformeerd worden ten behoeve van voorkomen van acuut gevaar op de weg.

Welke gegevens gebruiken we?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • BOFF-nummer 

 • Rijgedrag data en resultaten

 • Inloggegevens

 • Laatste datum inlog app

 • Optioneel: Telefoonnummer

 • Optioneel: E-mailadres

 • Optioneel: Andere gegevens die jij aan ons verstrekt tijdens de coaching. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Aan het einde van de dienstverlening door SD-Insights B.V.; 

 • Een (periodieke) opschoning van de gegevens geïnitieerd door Albert Heijn;

 • Wanneer jij niet meer werkzaam voor ons bent.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Albert Heijn kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Albert Heijn en heeft Albert Heijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. We leggen deze maatregelen daarbij ook contractueel vast in een verwerkersovereenkomst. In dit specifieke geval hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met SD-Insights B.V. 

Hoe beveiligen wij je gegevens?

We gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te vragen in de gegevens die Albert Heijn dan wel SD-Insights B.V. over je verzamelt en deze te laten corrigeren, beperken, overdragen, of te verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@aholddelhaize.com en info@sd-insights.eu.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je ook contact opnemen via de eerdergenoemde e-mailadressen.

Je kunt je daarnaast wenden tot de functionaris gegevensbescherming van Albert Heijn via dpo@aholddelhaize.com, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We vragen je om een (afgeschermde) kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookiebeleid NEXTdriver app

SD-Insights B.V. gevestigd aan Molengraaffsingel 8 Office 02-02-13b, 2629 JD Delft is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Van welke cookies wordt gebruikt gemaakt? 

Via de NEXTdriver app wordt gebruik gemaakt van cookies en overige technieken voor de goede werking van de app. We willen jouw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan de app verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies.

Functionele cookies

De NEXTdriver app wordt continu verbeterd. Hiervoor worden technieken gebruikt die vergelijkbaar zijn met functionele cookies. Gebruiksinformatie en informatie over storingen en crashes van de app wordt doorgestuurd om de situaties waarin de app crasht te identificeren. Op het apparaat wordt tevens bijgehouden welke gebruiker ingelogd is.

De twee functionele cookies die gehanteerd worden zijn:

 • Naam: x-ms-cpim-admin
 • Soort: Azure Active Directory B2C
 • Doel: Bevat gegevens over gebruikerslidmaatschap en de daarbij behorende rechten
 • Bewaartermijn: Tot einde van de applicatie sessie

 

 • Naam: x-ms-cpim-slice
 • Soort: Azure Active Directory B2C
 • Doel: Wordt gebruikt om verzoeken naar de juiste productie omgeving te versturen
 • Bewaartermijn: Tot einde van de applicatie sessie