Algemene voorwaarden NEXTdriver

1. Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens SD-Insights voor de Service. Het Aanbod bevat een omschrijving van de Service, de vaste periodieke kosten, en de voorwaarden waaronder deze wordt aangeboden;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden NEXTdriver, die van toepassing zijn op het Aanbod, de Overeenkomst en de (levering en het gebruik van de) Service;

App: Dit is een smartphone app waarop de Chauffeur feedback en advies ontvangen voor het verbeteren van hun rijgedrag. Deze App is onderdeel van de Service;

Chauffeur: de chauffeurs in dienst bij de Klant;

FMS provider: Fleet Management Service provider – leverancier van voertuigdata aan de Klant en die door NEXTdriver worden gebruikt als input voor het coachen van de chauffeurs op hun rijgedrag;

Gebruikskosten: alle vergoedingen die de Klant verschuldigd is, voortvloeiend uit (gebruik van) de Service, berekend naar het geldende Tarievenoverzicht;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SD-Insights B.V. de Overeenkomst sluit;

Klantenservice: klantenservice voor NEXTdriver, te bereiken via het e-mailadres info@sd-insights.eu;

Managementrapportage: Deze rapportage voor de Klant geeft inzicht in het rijgedrag van de Chauffeurs (anoniem) om zo inzicht te verschaffen in de voortgang en het verbeterpotentieel. Deze Managementrapportage is onderdeel van de Service;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen SD-Insights en de Klant op grond waarvan SD-Insights de Service levert en waarop deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en het geldende Tarievenoverzicht van toepassing zijn;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Platform: het NEXTdriver data platform waarbinnen de data van de FMS providers worden ingelezen, opgeslagen, verwerkt en verstrekt voor het uitvoeren van de Service;

SD-Insights: SD-Insights B.V. Molengraaffsingel 8, 2629 JD Delft;

Service: de service waarbij de chauffeurs van de Klant worden gecoacht op hun rijgedrag. Deze service, met de naam NEXTdriver, wordt aangeboden door en is onderdeel van SD-Insights B.V.

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de Service, op te vragen of in te zien bij de Klantenservice;

Trial of Pilot: een tijdelijke proef waarbij de Klant al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van de Service;

Website: de internetsite van NEXTdriver, https://www.nextdriver.nl

2. Algemene bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en (de levering en het gebruik van) de Service, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2 Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van SD-Insights, prevaleren de schriftelijke.

2.3 De Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door SD-Insights eenzijdig worden gewijzigd. Voor de Klant negatieve wijzigingen zullen ten minste 1 maand vooraf individueel bekend worden gemaakt. De wijzigingen treden 1 maand na de bekendmaking of op een in de bekendmaking vermelde (latere) datum in werking, een en ander met inachtneming van de daarvoor dan geldende dwingendrechtelijke bepalingen. Indien de Klant de wijziging met betrekking tot de door hem afgenomen Service, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met betrekking tot die Service schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging dient door SD-Insights te zijn ontvangen binnen 1 maand na ontvangst door de Klant van de bekendmaking. Het actuele Tarievenoverzicht en de Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de Website.

2.4 Indien de Klant aan SD-Insights gegevens verstrekt, in welke vorm dan ook, staat de Klant in voor de juistheid van deze gegevens. SD-Insights is niet gehouden de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.

2.5 De Klant moet SD-Insights ten minste 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk informeren. SD-Insights is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet-tijdig of niet juist doorgeven door de Klant van de adreswijziging.

2.6 De Klant kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD-Insights zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Service, overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

2.7 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.8 Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen exclusief ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst met betrekking tot de Service komt tot stand nadat SD-Insights daartoe een aanvraag of bestelling heeft ontvangen van de Klant en deze aanvraag of bestelling door SD-Insights is aanvaard.

4. Gebruik van de Service

4.1 Voor de Klant wordt een account aangemaakt voor de Service om de (voertuig)data in te winnen, te verwerken en te verstrekken aan de Klant en de Chauffeurs.

4.2 De Chauffeurs ontvangen ieder een persoonlijke login voor de App. De Klant dient hiervoor de e-mailadressen en telefoonnummers van de betreffende chauffeurs aan SD-Insights aan te leveren.

4.3 De Chauffeurs dienen zelf de App te downloaden van de Google Play Store of App Store en te installeren. Na installatie en inlog krijgt de Chauffeur wekelijks een update van zijn/haar rijgedrag en de daarbij behorende feedback en coaching advies.

4.4 De Klant ontvangt iedere 6 weken een Managementrapportage.

4.5 SD-Insights is niet verantwoordelijk voor het niet aanleveren van of verlies aan data door de FMS provider. Indien er geen data worden aangeleverd via de FMS provider, zal de Service (tijdelijk) niet gebruikt kunnen worden totdat het probleem bij de FMS provider is verholpen. Verder is SD-Insights niet aansprakelijk voor verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt doordat SD-Insights handelt op onjuiste, onjuiste en / of onvolledige gegevens die door de FMS provider dan wel de Klant worden verstrekt.

4.6 Wanneer een chauffeur weggaat bij de Klant of wanneer een voertuig wordt verkocht dan wel gekocht dient de Klant dit tenminste 14 dagen van tevoren aan SD-Insights door te geven voor de juiste verwerking van de gegevens voor de Service.

4.7 Alle verplichtingen die voor SD-Insights voortvloeien uit de overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen en in overeenstemming met de vereisten van goed vakmanschap.

4.8 SD-Insights heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.9 SD-Insights is gerechtigd om de (toegang tot) de Service of delen van de Service tijdelijk te blokkeren of af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor onderhoud, virussen of enige andere bedreiging. SD-Insights verbindt zich ertoe de overlast zoveel mogelijk te beperken en zal de Klant tijdig informeren.

4.10 SD-Insights mag informatie die is verzameld met betrekking tot een individuele medewerker, rechtstreeks aan deze persoon bekendmaken.

4.11 SD-Insights kan toegangscodes verstrekken om toegang te verlenen tot (delen van) zijn systeem. Deze codes zijn persoonlijk en geheim. De Klant neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde personen kennisnemen van de verstrekte toegangscodes. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de verstrekte toegangscodes.

4.12 De Klant is verplicht om SD-Insights mondeling en schriftelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang aan de Service.

4.13 Indien de Klant verwijtbaar is voor ongeautoriseerde toegang, is de Klant verplicht te betalen voor de werkelijke kosten van het blokkeren en opnieuw activeren van de Service en de werkelijke kosten van het ongeoorloofde gebruik van de Service

5. Duur van de Overeenkomst

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde minimale contractperiode. Na afloop van deze minimale contractperiode wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant de Overeenkomst voor het verstrijken van de minimale contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk heeft opgezegd bij de Klantenservice. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant telkens met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.

5.2 SD-Insights is gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden ingeval:

(a) de bij de Klant in rekening gebrachte kosten voor de Service niet worden betaald;
(b) de Klant niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
(c) van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen, al dan niet van derden, op basis waarvan SD-Insights haar Service aanbiedt;
(d) technische of bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken;
(e) de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan SD-Insights heeft verstrekt.

5.3 Ontbinding is mogelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling in het onder sub (e) van het vorige lid bedoelde geval, alsmede indien:

(a) nakoming door de Klant blijvend onmogelijk is;
(b) sprake is van een faillissement, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant, dan wel een verzoek daartoe aanhangig is gemaakt.

5.4 Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van de Klant jegens SD-Insights en het resterende tegoed te vervallen, zonder dat de Klant aanspraak heeft op enige vorm van terugbetaling of compensatie. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de periodieke vergoeding(en) uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende duur van de minimale contractperiode.

6. Betaling en Tarieven

6.1 De Klant is voor de door hem afgenomen Service Gebruikskosten verschuldigd. De Gebruikskosten worden gefactureerd op basis van het geldende Tarievenoverzicht. De Gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf de eerste van de eerstvolgende maand na het moment dat de Overeenkomst wordt afgesloten, tenzij anders is overeengekomen. De Gebruikskosten zijn gebaseerd op een in de Overeenkomst bepaald aantal Chauffeurs. Hierop is een zogenaamd fair use policy van toepassing, wat inhoudt dat van dit aantal enigszins mag worden afgeweken. Wanneer het aantal Chauffeurs wat gebruik maakt van de Service veel hoger ligt dan het aantal wat in de Overeenkomst is aangegeven, zal de klant minimaal 1 maand van tevoren worden bericht over de nieuw bepaalde
Gebruikskosten op basis van het werkelijke aantal Chauffeurs dat gebruik maakt van de Service.

6.2 Klachten over de factuur dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice gemeld te worden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. SD-Insights neemt alleen schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.

6.3 SD-Insights heeft het recht om het periodieke deel van de Gebruikskosten die de Klant onder deze Overeenkomst verschuldigd is, vooruit en periodiek te factureren. De Klant zal de factuur betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn.

6.4 Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. SD-Insights is gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan €
15,- per maand en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25,-. Tevens is de Klant aansprakelijk voor alle door SD-Insights te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, heeft SD-Insights eveneens het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de (Aanvullende) Dienst aan de Klant.

6.5 SD-Insights is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen (deels) over te dragen aan een derde partij.

6.6 Door SD-Insights worden gemaakte kosten veroorzaakt door acties die redelijkerwijs aan de Klant kunnen worden toegerekend (zoals wachttijd) afzonderlijk gefactureerd.

7. Verwerking van Persoonsgegevens

7.1 Op de Overeenkomst is het privacy statement van toepassing. Dit is te vinden op https://www.nextdriver.nl/

8. Aansprakelijkheid van SD-Insights

8.1 SD-Insights is slechts binnen de grenzen van dit artikel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.

8.2 Gebruik van de Service en de app is voor rekening en risico van de Klant. SD-Insights is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de service of de app.

8.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van de Klant, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade en winstderving is uitgesloten. De overige aansprakelijkheid van SD-Insights als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere reden, met inbegrip van eventuele tekortkomingen in de uitvoering van een met de klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot directe schade tot ten hoogste 12 (twaalf) maal de Gebruikskosten, bedoeld in artikel 6.

8.4 De Klant dient SD-Insights uiterlijk binnen 1 maand nadat het ontstaan van de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van SD-Insights is gebracht, zal niet worden vergoed, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verlangd.

8.5 De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van SD-Insights.

8.6 SD-Insights levert Service die gericht zijn op een vermindering van brandstofgebruik, maar geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van het gebruik van de Service of de juistheid van de met de Service verkregen gegevens.

8.7 De Klant vrijwaart SD-Insights voor alle aanspraken van derden, waaronder mede begrepen haar chauffeurs die gebruik maken van de app, ter zake van schade (waaronder mede begrepen opgelegde boetes) als gevolg van of in verband met het gebruik van de service of de app of enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere reden en vergoedt alle schade en kosten (waaronder mede begrepen juridische kosten) die SD Insights in verband met die aanspraken lijdt.

8.8 SD-Insights is niet verantwoordelijk voor schade aan of slecht functioneren van apparaten, systemen of services van derden.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle bestaande en toekomstige rechten op intellectueel of industrieel eigendom (IP-rechten) op de Service, evenals analyse, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, enz., evenals voorbereidende materialen behoren uitsluitend toe aan SD-Insights of haar licentiegevers. De Klant zal op eerste
verzoek alle handelingen verrichten die nodig zijn om IP-rechten over te dragen naar SD-Insights zoals wettelijk voorgeschreven.

9.2 SD-Insights biedt de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de duur van de Overeenkomst om gebruik te maken van de service zoals vermeld op de Overeenkomst. De Klant zal SD-Insights op de hoogte brengen als de Klant op enig moment het aantal gebruikers wil vergroten en de Klant een afzonderlijke licentieovereenkomst moet sluiten.

9.3 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gegevens te reproduceren of te onthullen, verkregen informatie, enz., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD-Insights. Het is de Cliënt niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere IP-rechten of producten te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, met inbegrip van aanduidingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

9.4 Op elk moment mag SD-Insights (technische) maatregelen nemen om de Service te beschermen of te beveiligen. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke maatregelen te weigeren, te omzeilen of te vermijden.

Geldig vanaf 05-04-2019

NEXTdriver is een merknaam van SD-Insights B.V